Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Hør fra garderobe-praten og team-buildingen under Solheim Cup

Hør lydfilen med garderobehilsen til Suzann Pettersen og Team Europe i forkant av Solheim Cup.

Ord blir fattige når Suzann Pettersen skal hylles etter sin fantastiske karriere. Lite visste Olympiatoppens fagansvarlige i idrettspsykologi, Arne Jørstad Rise, hvordan hans valg av ord i sin garderobehilsen til Europa-laget og Tutta i forkant av Solheim Cup ville oppleves i ettertid. For det gikk troll i ord: Tutta skapte norsk idrettshistorie og internasjonal golfhistorie da hun satte den avgjørende putten som senket USA og brakte Europa tilbake på tronen i Solheim Cup, golfens aller største scene på kvinnesiden. Tutta var Captains pick i Solheim Cup denne gangen, fordi årets kaptein Catriona Matthew kjenner materialet hun er laget av, hvilke verdier hun står for, hva hun kan tilføre et Europa-lag, og hvilke mentale egenskaper hun har til å avgjøre når presset er som størst.

Lydfilen er en anerkjennelse av Tutta`s DNA som toppidrettsutøver og menneskelige egenskaper, men også en real garderobeprat som en del av Europas team-building de siste dagene inn mot Solheim Cup. Tutta bifaller selv at vi lar golfinteresserte få slippe innenfor veggene i garderoben til Team Europe, og oppleve denne delen av lagets forberedelser til Solheim Cup. Tutta, tusen takk for alt hva du har bidratt til som en del av toppidrettskulturen på Olympiatoppen gjennom 20 år. Du har inspirert, engasjert, og vært en av kulturbærerne som har satt standarden.

Klikk her for å høre fra garderobe-praten og team-buildingen under Solheim Cup.

Hear the wardrobe talk and team building during the Solheim Cup

Words become poor when Suzann Pettersen is to be commended for her wonderful career. Little did the Head of Sports Psychology at Olympiatoppen/NOC Norway, Arne Jørstad Rise, know how his choice of words in his wardrobe greetings for the European team and Tutta in advance of the Solheim Cup would be experienced afterwards. For that, the magic happened: Tutta created Norwegian sports history and international golf history as she set the decisive putt that lowered the United States and brought Europe back to the throne in the Solheim Cup, the very largest stage on the women's side. Tutta was the Captains pick in the Solheim Cup this time, because this year's Captain Catriona Matthew knows the material she is made of, what values ​​she stands for, what she can add to a European team, and her mental capacity to nail it when the heat is on.

The audio file is a recognition of Tutta`s DNA as a top athlete and her human trait, but also a real wardrobe talk as part of Europe's team building in the days before the Solheim Cup. Tutta appriciates that we let golfers slip inside the walls of Team Europe's wardrobe and experience this part of the team's preparation for the Solheim Cup. Thank you very much for everything you have contributed to as part of the elite sport culture at Olympiatoppen/NOC Norway for more than 20 years. You have inspired, engaged, and been one of the cultural carriers who have set the standard.


Click to here the wardrobe talk and team building during the Solheim Cup.

    Filer

    Ingen relaterte filer.