Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Olympiatoppens avtaler med studiesteder, søknadsprosedyrer og generell informasjon 2012-13

Her finner du generelle råd, informasjon om Olympiatoppens avtaler og ordninger med studiesteder samt søknadsprosedyrer.

NB! Det er spesielt viktig at sportssjefer, landslagstrenere etc. får videreformidlet denne informasjonen til alle aktuelle utøvere.

Velg skole i hurtigmenyen til høyre.

Norsk idrett har som mål "å sikre yngre utøvere som fortsatt er i en studiesituasjon, de beste rammebetingelsene for å kunne kombinere studier og toppidrett" (Idrettstinget 2007).

Søknadsfrister

Vanlig søknadsfrist: 15. april 2013. Søknad etter spesiell vurdering: 1. mars 2013 (se nedenfor under "Generelt om opptakskrav" og "Søknadsprosedyrer")

Før du søker

Det er viktig at du bestemmer deg for hvilket studievalg du vil prioritere og ved hvilket universitet/høyskole du vil studere. Vi anbefaler at du undersøker hvilke muligheter du har både for å komme inn ved og for å kombinere idretten med ditt studievalg. Noen ganger er det forskjell på disse mulighetene fra institusjon til institusjon. Universitets-og høgskolesektoren er selvstendige i forhold til dette, og det foreligger ingen klare føringer fra myndighetene når det gjelder toppidrettsutøvere generelt på dette området.

Generelt om opptakskrav

Generelt stilles de samme kravene til deg som toppidrettsutøver som til alle andre for å komme inn på universiteter og høgskoler. Om du er i tvil om du kommer inn på det/de studiene du ønsker, kan  du imidlertid benytte ordningen  "Søknad på spesiell vurdering". Her skal du være oppmerksom på at det er en egen søknadsfrist - nemlig 1.mars. Dette er en ordning som benyttes når særlig tungtveiende grunner (sykdom, funksjonshemming e.a.) gir grunn til å tro at poengsummen din ikke gir et riktig bilde av kvalifikasjonene dine.

Noen institusjoner er villige til å foreta spesiell vurdering dersom du kan dokumentere at det er selve toppidrettskarrieren din som har ført til et feil bilde av kvalifikasjonene dine. Men her opptrer ikke institusjonene likt, og dersom du er langt unna opptakskravene, vil en spesiell vurdering på grunnlag av toppidrettskarriere neppe hjelpe deg til å komme inn. Har du gått på videregående skole som legger spesielt til rette for å satse på toppidrett parallelt med skolegangen, er sjansene for at du blir vurdert enda mindre. Se brev fra Kunnskapsdepartementet.

Dersom du får avslag på søknad om spesiell vurdering, deltar du automatisk i den ordinære konkurransen om opptak med de som søker 15.april.

Søknadsprosedyrer

1. Søknad til universiteter og høgskoler skal sendes gjennom Samordna opptak. Slå opp på www.samordnaopptak.no. Her finner du informasjon om søknadsprosedyren. På denne nettsiden  finner du også Søkerhåndboka. Denne er tilgjengelig fra ca. 1.februar og kan også fås ved videregående skoler, universitet, høgskoler, NAV, bibliotek og hos Forsvaret.  Alle må  søke opptak på nettet. Papirsøknad godkjennes ikke

2. For ordinært opptak med søknadsfrist 15. april: Utfylt søknadsskjema sendes Samordna opptak innen fastsatt tidsfrist.

3. For søknad på spesiell vurdering med søknadsfrist 1. mars: Du søker gjennom Samordna opptak etter retningslinjer som du finner på www.samordnaopptak.no og Søkerhåndboka.. Når du har søkt innen 1. mars-fristen, skal du ikke sende ny søknad til 15. april. Hvis du likevel sender ny søknad med nye studieønsker og ny prioritering, vil denne erstatte den første søknaden. I den nye søknaden må du derfor ta med alle studieønskene du vil beholde fra den første søknaden. Søknader om tidlig opptak etter 1. mars blir behandlet som ordinære søknader med svar i hovedopptaket

4. Du vil motta et omslagsark for innsending av vedlegg - se Søkerhåndboka for nærmere beskrivelse. For spesiell vurdering får du tilsendt blått omslagsark. Vedleggene legges i dette omslagsarket og sendes til hvert enkelt lærested du har søkt på.

5. Ved søknad om opptak etter spesiell vurdering (punkt 3), må følgende vedlegg være med i omslagsarket:

  1. God begrunnelse fra deg for hvorfor du som toppidrettsutøver søker om spesiell vurdering
  2. Uttalelse fra eget særforbund som dokumenterer idrettslig utvikling og idrettslig prestasjonsnivå
  3. Uttalelse fra Olympiatoppen (fås ved henvendelse)

6. Følg opp videre tidsfrister, jf. www.samordnaopptak.no

NB: Det er svært viktig at tidsfrister overholdes. Søknader som er sendt etter angitte datoer vil ikke bli behandlet.

Når du har søkt/når du har kommet inn

Når du har søkt (i seneste fall når du har kommet inn) på en høgskole/universitet, tar du kontakt med en studieveileder på det studiet du har søkt (kommet inn) på. Be om et møte og fortell om din situasjon som toppidrettsutøver. Det kan være lurt at treneren din er med på et slikt møte. Du får da et innblikk i hvilke muligheter du har. Da er det viktig at du har lagt en plan for hvordan du har tenkt å gjennomføre studiet. Denne planen skal være koordinert med din trenings-og konkurranseplan. Sørg for at treneren din er med på utarbeidelse av denne planen. Diskuter denne planen med studieveileder. Det kan da hende at du må justere treningsplanen din - dette diskuterer du med treneren din.

Etter at du har begynt på studiene, skal du fortsatt holde god kontakt med veileder. Du blir bedre mottatt, du får studiet bedre tilrettelagt og du virker seriøs

Etter kvalitetsreformen i høyere utdanning har du som toppidrettsutøver på linje med alle andre rett på å få en individuell tilrettelegging i den grad det ikke kreves for mange ressurser.
Dette er nedfelt i Lov om universiteter og høgskoler:

"Institusjonen skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles ved det enkelte studium" (§4.3 i lov om universiteter og høgskoler).

"Toppidrettsutøvere er en gruppe som har et slikt behov for særskilt tilrettelegging. De enkelte læresteder og studentene må i samarbeid finne fram til løsninger for at toppidrett og utdanning skal kunne kombineres på en god måte" (Kulturminister Trond Giske i Stortinget 17.januar 2008)

Toppidrettsstatus

Generelt vi institusjonene kreve dokumentasjon på at du er toppidrettsutøver dersom du søker om spesiell tilrettelegging med grunnlag i toppidrettslig virksomhet. Olympiatoppen har sammen men noen institusjoner utviklet kvalitetskrav som institusjonene kan brukes som veiledende når de får søknader om tilrettelegging.

Klikk her for kvalitetskrav toppidrettstatus.

Avtaler og ordninger med enkeltinstitusjoner 2012-13

Det finnes avtaler og ordninger mellom idretten og noen utdanningsinstitusjoner for at toppidrettsutøvere skal få veiledning og hjelp til å kunne kombinere toppidrettssatsing med studiene.

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer har en egen veileder i studieadministrasjonen for toppidrettsutøvere. Alle studier tilrettelegges.
Se informasjon om studietilbudet: www.hil.no. Klikk her for info om toppidrettstilbudet,  eller kontakt toppidrettsveileder Pål Riiser Berg; tlf. 61288297; e-mail: pal.berg@hil.no.Du kan også kontakte prosjektleder for "Toppidrett Innlandet” Lars Hanstad; e-mail:  hanstad.olympiatoppen@hil.no, tlf. 95935202.

Utøvere som er tatt opp som studenter ved HiL og som mener de har behov for tilrettelegging av studiene, må dokumentere sin idrettslige status gjennom sitt særforbund eller team i henhold til kvalitetskrav utviklet av Olympiatoppen. For å søke om tilrettelegging som toppidrettsutøver.

Handelshøgskolen BI

Olympiatoppen har et samarbeid med BI om tilrettelegging på bachelor- og masterstudier.

Utøvere søker om opptak direkte til BI innen 15.april, og sender en begrunnelse gjennom sitt særforbund  til Olympiatoppen om hvorfor tilrettelegging er nødvendig. Særforbundet må dokumentere utøverens idrettslige nivå. Olympiatoppen prioriterer søkere på idrettslig grunnlag overfor BI.

Informasjon om studietilbudet på BI finner du på www.bi.no. Informasjon om toppidrettstilbudet: Kontakt Nils Øby, tlf 46410110, e-post: nils.oby@bi.no for bachelorstudier og Ann Kristin Calisch  tlf 46410050, e-post ann.kristin.calisch@bi.no for masterstudier.

Det idrettslige nivået til utøvere som søker seg til denne ordningen må tilfredsstille "Kvalitetskrav toppidrettsstatus"  se tidligere 

Norges Idrettshøgskole (NIH)

NIH tilrettelegger for studenter med toppidrettsstatus.

Idrettens kvote:

Inntil 10 % av studieplassene på 1.år bachelor i idrettsvitenskap kan tildeles søkere som er innstilt av Olympiatoppen. Søkerne på denne kvoten må tilfredsstille "Kvalitetskrav toppidrettsstatus - se tidligere. 

Inntil fire studieplasser på 2.år bachelor i idrettsvitenskap og én studieplass på masterstudiet i idrettsvitenskap kan tildeles tilsvarende.

For alle studiene må søkere må oppfylle generelle og spesielle opptakskrav. Utøver søker opptak til studiet på ordinær måte. I tillegg må søknad om kvoteplass sendes Olympiatoppen innen 15. april.

For søknadsskjema og mer informasjon om denne kvoteordningen kan du henvende deg til Olympiatoppen, eller laste ned fra denne siden.  Informasjon om NIHs studietilbud finner du på www.nih.no/studier

Etter at du er tatt opp som student ved NIH, kan du søke som toppidrettsstatus ved skolen. Du får ikke automatisk toppidrettsstatus selv om du er tatt opp gjennom idrettens kvote. Studenter som ikke er tatt opp gjennom idrettens kvote kan også søke om toppidrettsstatus. Mer informasjon om toppidrettsstatus ved NIH finner du her på våre nettsider http://www.nih.no/templates/Page____1750.aspx

Søknad om toppidrettsstatus sendes gjennom skjemaet på nettsiden innen 15. sept. Søknader etter dette tidspunkt kan godtas hvis det er en spesiell endring i utøverens idrettssituasjon senere i studieåret. Kontaktperson ved Studieseksjonen: Seema Singh (seema.singh@nih.no)

 Søknad om toppidrettsstatus  sendes til førstekonsulent Hanne Bjertnæs på e-post hanne.bjertnes@nih.no innen 15. sept. Søknader etter dette tidspunkt kan godtas hvis det er en spesiell endring i utøverens idrettssituasjon senere i studieåret.

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold tilrettelegger for toppidrettsutøvere. Toppidrettsutøvere må søke om dette
gjennom Østfold Idrettskrets. Ta kontakt med Østfold Idrettskrets for å få søknadsskjema som skal vedlegges søknaden til Samordna opptak.

Mer informasjon:
www.idrett.no/ostfold  - Under fanen ”Utdanning”
 Tlf 69 35 49 00 /419 00 101,
e-post: ostfold@idrettsforbundet.no Informasjon om studietilbudet finner du på www.hiof.no

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Hedmark institutt for idrettsfag er behjelpelige med å tilrettelegge studieopplegg for toppidrettsutøvere.

Kontaktperson er førstekonsulent Reidun Ekse  Johansen. Informasjon om studiet finner du på http://www.hihm.no.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder legger til rette for toppidrettsutøvere som vil kombinere idrett med studier. Dette gjelder alle fakulteter. Klikk her for mer informasjon. Studenter med toppidrettsstatus (se tidligere) som søker UIA og som ønsker å benytte seg av tilretteleggingsavtalen kan ta kontakt med opptaksleder Ronny Løkås, tlf: 38141673,

e-mail: ronny.lokas@uia.noeller eksamensleder Linda Greftegreff Bø, tlf: 38141261, e-mail: linda.g.bo@uia.no


UIA har egen toppidrettskoordinator på Institutt for folkehelse, idrett og ernæring; Unni Segberg, tlf: 38141353,   e-mail: unni.segberg@uia.no

UIA tilbyr også årsstudium i idrett på Hovden og Sirdal som er spesielt rettet mot vinteridrettene. Dette studiet går over 2 år med intensive perioder høst og vår. For mer informasjon se www.hovdenvgs.noeller  www.sirdal.vgs.no

Kontaktperson ved Hovden videregående skole er Bernt Rusten, tlf: 92658210, e-mail: bernt_rusten@hotmail.com                                                 

Kontaktperson ved Sirdal videregående skole er Roger Grubben tlf: 38377833, e-mail: rogr5@vaf.no

For nærmere informasjon kan du også kontakte: Kompetansesenter for Idrett i Agder (KIA) v/daglig leder Solveig Pedersen; e-mail: solveig.pedersen@idrettsforbundet.no, tlf: 38141682 / 41900013.

NTNU, Trondheim

NTNU og NIF/Olympiatoppen har en samarbeidsavtale som regulerer tilrettelegging av toppidrett og utdanning. Tilretteleggingen koordineres av rådgiver Jan Erik Tangen ved NTNU, tlf 73 55 03 96, mob 90091584, e-post: jan.tangen@ntnu.no. Informasjon om studietilbudet ved NTNU finner du på http://www.ntnu.no. Mer informasjon om det å være toppidrettsstudent ved NTNU.

Toppidrettsutøvere som er tatt opp som studenter ved NTNU og som mener å ha behov for spesiell tilrettelegging, må dokumentere sin idrettslige status gjennom sitt særforbund i henhold til kvalitetskrav utviklet av Olympiatoppen. Se tidligere om "Kvalitetskrav toppidrettsstatus"

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Olympiatoppen Midt-Norge har avtale med Høgskolen i Sør-Trøndelag om tilrettelegging for toppidrettsutøvere som studerer ved høgskolen. Om studietilbudet: se www.hist.no.

Du kan også kontakte Høgskolen i Sør-Trøndelag v/Eva Terese Voldhagen; tlf 73559058; mob. 95293130, e-mail eva.t.voldhagen@hist.no eller Olympiatoppen Midt-Norge v/avdelingsleder Frode Moen; tlf 93248750,  e-mail frmoe@online.no

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)

Olympiatoppen har avtale med HiNT. I Meråker kan du ta et deltidsstudium i idrett spesielt tilpasset utøvere i langrenn, skiskyting og skyting. Se www.hint.no/toppidrett. HiNT har også ordinære årsstudier/bachelorfordypning i idrett, kroppsøving og friluftsliv. Det er mulig å ta mastergrad i kroppsøving på deltid. Det legges nå til rette for at toppidrettsutøvere kan få tilpasset studieprogram innenfor alle studietilbud ved HiNT. Se også informasjon under: http://www.hint.no/for_studenter     

Informasjon om studietilbud finner du på http://www.hint.no. Du kan også ta kontakt med HiNT v/Ole A. Hustad; tlf 7402 2627 / 917 07 381; e-mail ole.a.hustad@hint.no, eller Olympiatoppen Midt-Norge v/Audun Kolstad;   tlf. 415 42 120; e-post audun.kolstad@olympiatoppen.no

Høgskolen i Bodø

Legger til rette studiene for toppidrettsutøvere gjennom avtale med Olympiatoppen. Kontaktperson: xxxx,  e-mail: xxxx  eller Olympiatoppen Nord-Norge v/Trine Lise Andersen,  tlf. 90155691; e-mail: trinelise.andersen@olympiatoppen.no   Om studietilbudet ved Høgskolen, se www.hibo.no . Du kan også få informasjon ved opptakskontoret tlf: 75 51 72 00/75 51 76 99 og e-post: opptak@hibo.no  

Universitetet i Tromsø

NIF/OLT har samarbeidsavtale med Universitetet i Tromsø der tilrettelegging for toppidrettsutøvere inngår. Kontakt: seniorrådgiver Arnfinn Andersen, tlf. 776 60604, mob. 906 905 54, e-mail arnfinn.andersen@uit.no, eller Olympiatoppen Nord-Norge v/Trine Lise Andersen,  tlf. 90155691; e-mail: trinelise.andersen@olympiatoppen.no.Informasjon om studietilbudet finner du på http://uit.no. Nærmere informasjon om tilrettelegging.

I samarbeid med Høgskolen i Finnmark er det etablert idrettsstudier ved Universitetet i Tromsø. Informasjon om studiet finner dere lettest på hjemmesiden til Høgskolen i Finnmark.

Høgskolen i Finnmark (Alta)

Har avtale med Olympiatoppen og legger til rette på alle studier. Kontakt  www.hifm.no for å lese om studietilbudet  eller kontakt: Olympiatoppen Nord-Norge v/Trine Lise Andersen,  tlf. 90155691; e-mail: trinelise.andersen@olympiatoppen.no

I samarbeid med Høgskolen i Finnmark er det etablert idrettsstudier ved Universitetet i Tromsø. Informasjon om studiet finner dere lettest på hjemmesiden til Høgskolen i Finnmark her.

Høgskolen i Bergen/Universitetet i Bergen

Det  legges til rette for for utøvere med toppidrettsstatus og som kan dokumentere behov for dette. Kontakt: Olympiatoppen Vest-Norge v/Pia Mørk Andreassen; tlf. mob 98459200; e-mail: pia.mork.andreassen@nif.idrett.no

Universitetet i Stavanger

Rogaland IK kan ved opptak disponere inntil 3 studieplasser ved UiS/idrettsstudiene. 1 søker reserveres plass på årsenhet idrett og 2 søkere reserveres plass på 3-årig bachelorprogram. For kontakt: fagkoordinator Geirulf Tronerud eller førstekonsulent Tone R Knudsen. Tlf 51833400, e-post: post@uis.no. Se også Rogaland IK nettsider; www.idrett.no/Rogaland eller direkte på linken

UiO/Det medisinske fakultet

Olympiatoppen har avtale med Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Studenter som kan dokumentere status som toppidrettsutøver kan få tilrettelegging innenfor avtalens rammer. Kontaktpersoner ved fakultetet: Anne Høilo; anne.hoilo@medisin.uio.no; tlf 22851437 eller Rita Iren Olsen; r.i.olsen@medisin.uio.no; tlf. 22851419. For informasjon om studietilbudet; se http://www.med.uio.no

UiO/Matematisk institutt

Olympiatoppen har avtale med Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo. Studenter som kan dokumentere status som toppidrettsutøver kan få tilrettelegging innenfor avtalens rammer. Kontaktpersoner ved instituttet er:
Arne B. Sletsjøe; arnebs@math.uio.no;  tlf. 228 55902; Robin Bjørnetun Jacobsen; robinbjo@math.uio.no, tlf. 228 5907.
For informasjon om studietilbudet.
For nærmere informasjon om avtalen.

 Lånekassen - rentefritak og betalingsutsettelse

Det er mulig å få betalingsutsettelse og rentefritak i inntil 3 år under studiet eller etter studiet., men det er ingen særrettigheter for toppidrettsutøvere som vil søke om dette. Det betyr at det er samme regler som for andre. Du kan likevel forsøke å bruke toppidrettskarriere som årsak dersom du vil søke. Både særforbundet og Olympiatoppen vil hjelpe deg med anbefalinger. Se også  www.lanekassen.no

Viktig kontaktinformasjon

Lykke til med planlegging av studier og toppidrettssatsing!

Med vennlig hilsen
Olympiatoppen/
Erling Rimeslåtten