Olympiatoppen -- Sammen om de store prestasjonene

Vår Strategi

Rolle og hovedfokus

Være et supplement til - ikke en erstatning for - særidrettenes arbeid med topputøverne, og morgendagens topputøvere.

Initiere utviklingsprosesser og prosjekter som har som mål å tilføre kompetanse til utøvere og prestasjonsmiljøer via trenere og annet støtteapparat. Målet med vårt arbeid er å gi utøvere og trenere med ambisjoner:

 • Muligheter til å optimalisere treningshverdagen slik at det blir mulig å bo i Nord Norge og bli best i verden
 • Være best mulig forberedt i møte med nasjonale og internasjonale konkurrenter
 • Utnytte og overføre spisskompetanse innen toppidrett på tvers av idretter og kompetansemiljøer

Målgrupper

Primærgruppen for arbeidet i OLT Nord-Norge er utøvere med deres trenere og øvrig støtteapparat der utøveren av sitt særforbund er definert som ”toppidrettsutøver” basert på den gjeldende definisjon nedfelt i Olympiatoppens strategiplan:

Dagens toppidrettsutøvere:
”De som driver trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse, og som fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse hovedbeskjeftigelsen”.

Morgensdagens toppidrettsutøvere:
"De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå”.
Idrettsstyret påpeker at forsknings- og utviklingsarbeid og arbeid med unge utøvere skal prioriteres i det regionale arbeidet gjennom Olympiatoppen.
Se hvordan vi organiserer utviklingarbeidet i OLT Nord

Prinsipper og kriterier for olympiatoppens arbeid

 • Definerte utøvere som er innenfor hovedsaklig to målgrupper: 
  morgendagens topputøvere og dagens topputøvere
 • Helhetlige prosesser som ivaretar skole/studie/jobb og toppidrettsatsning
 • Optimalisere treningshverdagen med spesiell oppfølging på helse
 • Krav til oppfølging fra både utøver, trener og prestasjonsmiljø
 • Trenere og utøvere sammen

Målsettinger

 • Identifisere toppidrettsrelevante spisskompetanseområder av nasjonal betydning som kan utnyttes og utvikles i Alta, Tromsø og Bodø
 • Heve kvaliteten på trenings- og konkurransearbeidet i definerte prestasjonsmiljøer
 • Sikre god kompetanse regionalt gjennom utviklings- og utdanningstiltak
 • Utnytte den medisinske kompetansen i landsdelen for å bistå definerte utøvere ved behov

Organisering

 • Opprettelse av regionalt kompetansenetverk med fagressurser innenfor definerte fagområder.
  Se egen oversikt og info under fagpersoner
 • Olympiatoppen kjøper tjenester ved behov
 • Ansettelse av prosjektledere i aktuelle miljøer

 

  Filer

  Ingen relaterte filer.